14" K Custom Dark HiHats
 16" K Custom Dark Crash
 18" K Custom Dark Crash
 20" K Custom Dark Ride
 Cymbal Type Cymbal Set
mehr lesen